Information最新动态

在荷兰的建筑网站archello上发表了作品《下妻市立下妻中学》《日立市立花山认定幼儿园》《日立市立日高小学》

Shimotsuma Junior High School(下妻市立下妻中学):

https://archello.com/project/shimotsuma-junior-high-school

 

Hitachi City Hanayama Certified Child Center(日立市立花山认定幼儿园):

https://archello.com/project/hitachi-city-hanayama-certified-child-center

 

Hitachi City Hidaka Elementary School(日立市立日高小学):

https://archello.com/project/hitachi-city-hidaka-elementary-school

 

Menu